UBND Huyện Sông Mã

Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Lĩnh vực:  Lao Động Thương Binh Xã Hội

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Phạm vi
1 LDH01A Hỗ trợ chi phí mai táng đối với người khuyết tật Thủ tục cấp Sở
2 LDH02A Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật Thủ tục cấp Sở
3 LDH03A Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi đang được hưởng trợ cấp xã hội Thủ tục cấp Sở
4 LDH04A Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi chưa được hưởng trợ cấp xã hội Thủ tục cấp Sở
5 LDH05A Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng Thủ tục cấp Sở
6 LDH06A Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng Thủ tục cấp Sở
7 LDH07A Thực hiện trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật Thủ tục cấp Sở
8 LDH08A Hỗ trợ chi phí mai táng đối với người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng Thủ tục cấp Sở
9 LDH09A Hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng khi người cao tuổi thay đổi nơi cư trú đến địa bàn huyện, tỉnh khác Thủ tục cấp Sở
10 LDH10A Hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng khi người cao tuổi thay đổi nơi cư trú trên cùng địa bàn cấp huyện Thủ tục cấp Sở
11 LDH11A Quyết định thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi không còn đủ điều kiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng Thủ tục cấp Sở
12 LDH12A Điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi Thủ tục cấp Sở
13 LDH13A Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi Thủ tục cấp Sở
14 LDH14A Xác nhận hồ sơ phong tặng, truy tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng Thủ tục cấp Sở
15 LDH15A Xác nhận hồ sơ hưởng trợ cấp ưu đãi đối với anh hùng LLVT, AHLĐ Thủ tục cấp Sở
16 LDH16A Xác nhận hồ sơ trợ cấp đối với người HĐKC giải phóng dân tộc Thủ tục cấp Sở
17 LDH17A Xác nhận hồ sơ hưởng trợ cấp đối với người tham gia HĐKC bị nhiễm CĐHH Thủ tục cấp Sở
18 LDH18A Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ cấp tiền mua phương tiện trợ giúp DCCH Thủ tục cấp Sở
19 LDH19A Xác nhận hồ sơ hưởng chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Thủ tục cấp Sở
20 LDH20A Xác nhận hồ sơ hưởng chế độ tuất từ trần Thủ tục cấp Sở
21 LDH21A Xác nhận hồ sơ hưởng chế độ mai táng phí Thủ tục cấp Sở
22 LDH22A Xác nhận hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp 1 lần đối với người HĐCM, HĐKC bị địch bắt tù đày Thủ tục cấp Sở
23 LDH23A Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ đối với người HĐKC giải phóng dân tộc trước ngày 01/01/1945 Thủ tục cấp Sở
24 LDH24A Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ đối với người HĐCM, HĐKC bị địch bắt, tù đày, chết Thủ tục cấp Sở
25 LDH25A Xác nhận hồ sơ di chuyển đến trong và ngoài tỉnh Thủ tục cấp Sở
26 LDH26A Xác nhận hồ sơ di chuyển đi trong và ngoài tỉnh Thủ tục cấp Sở
27 LDH27A Xác nhận hồ sơ hưởng chế độ người có công nuôi dưỡng Liệt sỹ Thủ tục cấp Sở
28 LDH28A Xác nhận cấp sổ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo cho người có công hoặc con của người có công với cách mạng Thủ tục cấp Sở
29 LDH29A Xác nhận cấp sổ cho người có công với cách mạng nhận phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình Thủ tục cấp Sở
30 LDH30A Xác nhận cấp phiếu trợ cấp thương tật Thủ tục cấp Sở
31 LDH31A Xác nhận hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận Gia đình Liệt sỹ Thủ tục cấp Sở
32 LDH32A Xác nhận hồ sơ cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công Thủ tục cấp Sở
33 LDH33A Xác nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ và trợ cấp tiền tuất Thủ tục cấp Sở
34 LDH34A Xác nhận hồ sơ hưởng Mai táng phí theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg; Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Thủ tục cấp Sở
35 LDH35A Xác nhận hồ sơ hưởng Mai táng phí theo Quyết định số 150/2006/NĐ-CP Thủ tục cấp Sở