UBND Huyện Sông Mã

Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Lĩnh vực:  Tài Chính Kế Hoạch

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Phạm vi
1 KHH01A Giải quyết kiến nghị của nhà thầu về các vấn đề liên quan trong quá trình đấu thầu Thủ tục cấp Sở
2 KHH02A Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu Thủ tục cấp Sở
3 KHH03A Phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu xây lắp thuộc công trình do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư Thủ tục cấp Sở
4 KHH04A Phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu mua sắm hàng hoá thuộc dự án UBND cấp huyện làm chủ đầu tư Thủ tục cấp Sở
5 KHH05A Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (Chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh) do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư Thủ tục cấp Sở
6 KHH06A Phê duyệt kết quả đấu thầu công trình do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư Thủ tục cấp Sở
7 KHH07A Phê duyệt hồ sơ mời thầu xây lắp quy mô nhỏ thuộc công trình do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư Thủ tục cấp Sở
8 KHH08A Phê duyệt hồ sơ mời thầu tư vấn công trình do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư Thủ tục cấp Sở
9 KHH09A Phê duyệt hồ sơ mời thầu xây lắp thuộc dự án do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư Thủ tục cấp Sở
10 KHH10A Phê duyệt hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá thuộc dự án do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư Thủ tục cấp Sở
11 KHH12A Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư Thủ tục cấp Sở
12 KHH13A Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thủ tục cấp Sở
13 KHH15A Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ cá thể Thủ tục cấp Sở
14 KHH16A Đăng ký thay đổi, bổ sung kinh doanh của hộ cá thể Thủ tục cấp Sở
15 KHH17A Thu hồi giấy chứng nhận ĐKKD hộ kinh doanh cá thể Thủ tục cấp Sở
16 KHH18A Xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Thủ tục cấp Sở
17 KHH19A Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Thủ tục cấp Sở
18 KHH20A Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến tỉnh khác Thủ tục cấp Sở
19 KHH21A Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã Thủ tục cấp Sở
20 KHH22A Giải thể hợp tác xã Thủ tục cấp Sở
21 KHH23A Tạm ngừng hoạt động hợp tác xã Thủ tục cấp Sở
22 KHH24A Đăng ký thay đổi nơi kinh doanh hợp tác xã Thủ tục cấp Sở
23 KHH25A Đăng ký thay đổi danh sách Ban quản trị, Ban kiểm soát, người đại diện theo pháp luật của Hợp tác xã Thủ tục cấp Sở
24 KHH26A Đăng ký hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện hợp tác xã Thủ tục cấp Sở
25 KHH27A Đăng ký Điều lệ hợp tác xã sửa đổi Thủ tục cấp Sở
26 KHH28A Đăng ký đổi tên hợp tác xã Thủ tục cấp Sở
27 KHH29A Đăng ký chia tách, hợp nhất, sáp nhập hợp tác xã Thủ tục cấp Sở
28 KHH30A Đăng ký đổi địa chỉ trụ sở chính hợp tác xã Thủ tục cấp Sở
29 KHH31A Đăng ký thay đổi số lượng thành viên hợp tác xã Thủ tục cấp Sở
30 KHH32A Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Hợp tác xã Thủ tục cấp Sở
31 KHH33A Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã Thủ tục cấp Sở
32 KHH34A Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Hợp tác xã Thủ tục cấp Sở
33 KHH35A Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện Hợp tác xã Thủ tục cấp Sở