UBND Huyện Sông Mã

Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Lĩnh vực:  Kinh tế hạ tầng

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Phạm vi
1 KHH11A Thẩm định, phê duyệt báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật Thủ tục cấp Sở
2 KHH14A Thẩm định phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Thủ tục cấp Sở
3 XDH01A Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị Thủ tục cấp Sở
4 XDH01B Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình theo tuyến trong đô thị Thủ tục cấp Sở
5 XDH01C Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến trong đô thị Thủ tục cấp Sở
6 XDH01D Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình quảng cáo Thủ tục cấp Sở
7 XDH02A Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựng Thủ tục cấp Sở
8 XDH02B Gia hạn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị Thủ tục cấp Sở
9 XDH03A Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối công trình xây dựng Thủ tục cấp Sở
10 XDH03B Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị Thủ tục cấp Sở
11 XDH04A Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn(tạm) đối với công trình xây dựng Thủ tục cấp Sở
12 XDH04B Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn(tạm) đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị Thủ tục cấp Sở
13 XDH05A Cấp phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình xây dựng Thủ tục cấp Sở
14 XDH05B Cấp phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị Thủ tục cấp Sở
15 XDH06A Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp do dời công trình Thủ tục cấp Sở
16 XDH07A Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựng Thủ tục cấp Sở
17 XDH07B Cấp lại giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị Thủ tục cấp Sở
18 XDH08A Cấp giấy phép xây dựng vỉa hè lề đường Thủ tục cấp Sở